انتخاب طبیعی چطور میتونه توضیح بده که یه موجود از یه موجود دیگه میتونه تکامل پیدا کنه؟

انتخاب طبیعی و داروینیسم برای توضیح این باید از اینجا شروع کنیم که بدن موجودات زنده چطوری کار میکنه. باید از چند اصل اساسی شروع کنیم. (اگه از نحوه کارکرد ژنوم موجودات با خبرید برید بخش بعدی) تقریبا همه شما Read more…